การแช่แข็งตัวอ่อน

จากกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ตัวอ่อนที่เหลือจากการใส่ในรอบแรกที่มีคุณภาพดีสามารถแช่แข็งเก็บเอาไว้เพื่อนำมาใช้ในอนาคตได้ ตัวอ่อนที่มีคุณภาพไม่ดี หรือมีการเจริญเติบโตที่ช้า อาจจะเสียหายจากกระบวนการแช่แข็งได้

ข้อดีของการแช่แข็งตัวอ่อนไว้นั้นคือ ตัวอ่อนที่เก็บไว้สามารถนำมาละลายและใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อเกิดการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องทำทการฉีดยากระตุ้นและเก็บไข่อีกครั้ง ตัวอ่อนที่ทำการเก็บแช่แข็งไว้นั้น สามารถเก็บได้มากถึง 5 ปี หรืออาจจะยาวนานกว่า 10 ปีได้


ผลลัพธ์ของการละลายตัวอ่อนที่ฟรีซใส่กลับสู่โพรงมดลูก ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพของตัวอ่อน และขึ้นอยู่กับอายุของแม่ ณ วันที่ทำการใส่ตัวอ่อนด้วย การประสบความสำเร็จของการตั้งครรภ์จากตัวอ่อนที่แช่แข็ง ไม่ได้แตกต่างกันมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ตัวอ่อนในรอบสด จากการศึกษาตั้งแต่ปี 1983 นั้น ไม่ได้มีรายงานความผิดปกติของทารกที่สูงขึ้นจากกระบวนการนี้

การใส่ตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกไม่ซับซ้อนมากนัก โดยการติดตามวันที่เกิดการตกไข่ โดยใช้การตรวจโดยเครื่องอัลตร้าซาวน์ หลังจากนั้นก็ทำการละลายตัวอ่อนและใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก