การย้ายฝากตัวอ่อนระยะ Blastocyst เข้าสู่โพรงมดลูก

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถเพาะเลี้ยงตัวอ่อนไว้ภายนอกร่างกายได้นาน 5 – 6 วัน โดยเริ่มจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายของไข่และอสุจิ จนได้ตัวอ่อนและเลี้ยงไว้ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตถึงระยะที่พร้อมฝังตัว จะเรียกตัวอ่อนในวันที่ 5-6 นี้ว่าตัวอ่อนระยะ Blastocyst 

การย้ายฝากตัวอ่อนระยะ Blastocyst ช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จในการย้ายตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก เนื่องจากตัวอ่อนระยะนี้มีศักยภาพในการฝังตัวสูงกว่าระยะอื่น ๆ มีความเจริญเติบโตในระยะใกล้เคียงกันระหว่างตัวอ่อนกับเยื่อบุโพรงมดลูก อีกทั้งตัวอ่อนที่เลือกย้ายกลับได้ผ่านการคัดเลือกตัวอ่อนที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีไว้และคัดเลือกตัวอ่อนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมออกไป