การเก็บไข่

หลังจากคนไข้ได้ยากระตุ้นไข่เพื่อให้มีไข่หลายใบและได้ไข่ระยะที่สุกพร้อมที่จะปฏิสนธิ การเก็บไข่จะเริ่มต้นโดยคนไข้จะได้รับยาระงับความรู้สึก จากนั้นแพทย์ผู้ทำการรักษาใช้เครื่องมือแพทย์สอดเข็มเจาะเก็บไข่ผ่านทางช่องคลอดโดยใช้เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นตัวบอกตำแหน่งของเข็ม