การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis)

การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis) คือ การตรวจประเมินหาคุณภาพ ปริมาณ  การเคลื่อนไหว และรูปร่างของอสุจิ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก (WHO criteria) เพื่อหาสาเหตุของภาวะมีบุตรยากในเพศชาย